Japanese Swords & Sword Furniture in the

Museum of Fine Arts Boston

 

Index of Swords

 

Compiled by Grey Doffin

Scanning, OCR and conversion to html by Jim Gilbert

 

Aoe school 53

Chogi Bizen Osafune 26

Daido a.k.a. Mutsu kami Kanemichi 45

Fukuoka Ichimonji school 13

Fusamune Soshu 49

Fuyubiro Geishu FW 105

Hasebe school 4

Hidekuni 78

Hiromasa Soshu 48

Hirosada a.k.a. Yoshiiye 114

Hirotsugu Soshu 51

Hiroyoshi Hoki Mida Gorozaemonjo 58

Iyehide 78

Iyetada Kashu FW, Darani school 101

Kagehira Kashu FW 102

Kagemitsu Bizen Osafune 20

Kagemoto Bizen Osafune 21

Kaneharu Noshu Seki, San-ami school, Sue Seki 44

Kanemichi Hokkyo Rai, Mishina 65

Kanemichi Mutsu kami, a.k.a. Daido 45

Kanemitsu Bishu Osafune 22-3

Kanesada Echigo kami 69

Kanesada Idzumi kami FW, (no Sada) 42-3

Kanetaka Bungo kami FW 109

Kanetane Echizen 99

Kanetoshi Yamato Tegai 6

Kaneuji Shizu Saburo, Yamato Tegai 41

Katsumitsu Bizen OsaEune Jirozaemonjo 38

Katsumitsu Bishu Osafune, Ukyo suke 37

Kinmichi Hokkyo Rai, Mishina 65

Kiyomitsu Bizen Osafune 39

Kiyonori Unshu FW 60

Kiyoshige Choshu FW 104

Korekazu Ishido 97

Xunihiro Horikawa 61

Kunihisa Uda 59

Kunikane Yamashiro daijo FW 103

Kunikiyo Yamashiro daijo/kami FW 100

Kunimichi Dewa daijo FW 62

Kunimitsu Rai 2

Kunimune Bizen Osafune 27

Kunimube Rai 3

Kuninobu Hasebe 4

Kunisada Inoue Idzumi kami, Nidai, Shinkai Kunisada 63-4

Kunishige Hasebe 4

Kunitoshi Rai 1-2

Kunitsugu Rai 2

Masahide Suishinshi Shirokuma Nyudo, Nidai 80

Masahide Suishinshi, Shodai 78-9

Masahiro Hizen Kawachi kami FW, a.k.a. Masanaga 117

Masahiro Omi kami Hojoji Tachibana 77

Masakata 83

Masanaga Musashi kami, a.k.a. Masahiro 117

Masatoshi Efu Iwai Kishinmaro Minamoto 95

Masatsugu Kawabe Hokushi FW 82

Masayoshi Hoki kami Taira Ason 120

Masayoshi Sasshu Idzumi FW 119

Masayoshi Sakuyo Bakukashi Hosokawa 83

Mitsuhira Bushu Heki Dewa kami, Nyudo Taishin Hokkyo Minamoto 75-6

Mitsuhiro Bishu Osafune 29

Morihide 83

Morimitsu Bishu Osafune, Shurinosuke, Oei Bizen 30

Morishige Bishu Osafune 32

Morokage Bishu Osafune, Omiya school 33

Motoyuki Takada Hizen kami Minamoto 121

Muneari Seisosai 90

Munemitsu Bishu Osafune, Sakyo suke 37

Munetsugu Koyama, Bizen suke FW 87-89

Muneyoshi Ko-Ichimonji 10

Muramasa 46

Nagamitsu Bizen Osafune 18-19

Naganobu Toto Unshu-han FW 92

Naganori Bizen Fukuoka Sa Hyoe jo, Fukuoka Ichimonji 14-15

Naokatsu Shoji Jirotaro FW 86

Naokatsu Shoji Yamon 85

Naotane 81

Naotsugu Bitchu, Sa Hyoe jo 54

Nobuhide Kurihara Chikuzen kami, Taira Ason 93-4

Norifusa Ichimonji 13

Norimitsu Bishu Osafune 35

Norinaga Yamato Shikkake 7

Okisato Nagasone 73

Sadakazu Gassan Unryushi 71

Sadayoshi Osaka Gassan 70

Sadazane Ichimonji 11

Saneyuki Hoshu Takada FW 118

Shigehisa Fukuoka Ichimonji 12

Shikkake school 8

Shimosaka Echizen 98

Sokan Tairyusai 91

Sukehiro T^uda Echizen kami 67

Sukekane Bizen Osafune Yokoyama 108

Sukemitsu Yoshioka Ichimonji 16

Sukeshige Ichi Bishu Osafune, Yoshioka Ichimonji 17

Sukezane Ichimonji 13

Tadahiro Hizen Omi daijo FW, Nidai 112-3

Tadahiro Musashi daijo FW, Shodai, a.k.a. Hizen Tadayoshi 110-11

Tadakuni Hizen Harima daijo FW (text only) 116

Tadakuni Heianjo, Shinano daijo 106

Tadatsuna Ikkanshi 68

Tadayoshi Hizen, a.k.a. Musashi daijo Tadahiro 110-11

Terushige Bushu Shitahara Yamato Genji 52

Tokikuni 106

Tomotsugu Kashu FW 55

Tsunahide Ishido 97

Tsunahiro Sagami 96

Tsunatoshi Toto Kato Chounsai 84

Tsuneiye Bishu Osafune 34

Tsunetsugu Ko-Aoe 53

Unji Bizen kuni, Ukai school 28

Yasumitsu Bishu Osafune, Sakyonosuke, Oei Bizen 31

Yasutsugu Bushu Edo Echizen 72

Yasutsuna 56-7

Yasuyoshi Bushu 74

Yoshifusa Ichimonji 13

Yoshihiro Sue Soshu 50

Yoshiiye Hizen Soemonjo, a.k.a. Hirosada 114

Yoshikage Bizen Osafune 24

Yoshikane Ko-Bizen 9

Yoshimitsu Bishu Osafune, Hikoemonjo 36

Yoshimitsu Bishu Osafune 25

Yoshinori Sanjo 5

Yoshisuke Shimada school 47

Yoshitaka Biyo Okafu san Henmi Chikukansai FW 107

Yoshitsugu Bitchu Aoe Uemonjo Taira 53

Yukihiro Ichimonji Dewa daijo/kami (text only) 115

Yukimitsu Bizen Osafune Saburozaemonjo 40