Rev. Albert D. J. Dianiška, zomrel.

Dvct. p. Albert Daniel Jozef Dianiška, narodil sa dňa 15. apríla, r. Pána 1879, v bývalom takzvanom slobodnom král’ovskom mestečku Sabínove, syn ev. a. v. farára Alberta L. Dianišku a matky Heleny, rodenej Hrabéczy. Elementárne školy a nižšie triedy gymnaziálne skončil v rodisku a potom frekventoval gymnaziálny ústav prešovského kolegia, kde zdarne aj složil maturitnú skúšku v mesiaci júni r. Pána 1897. Do roku 1900 vidíme ho na filozofickej fakulte budapeštianskej univerzity, kde sa venoval štúdiam klasicko-filogickým. V r. Pána 1901 vyslúžil jednoročný dobrovol’nícky rok vojančiny v Prešove. Po zdarne složenej oficierskej skúške v Košiciach dal sa zapísať na výslovnú žiadosť svojho otca na teologickú akademiu v Bratislave, kde meškal dva roky. Pricestoval do Ameriky r. P. 1904 a tu študoval na teologickom seminári Joint Synod of Ohio, na Capital univerzite v Columbus, Ohio, kde aj odbornú skúšku složil v nemeckej reči s dobrým úspechom dňa 17. mája, 1905 a o mesiac neskoršie, dňa 19. júna bol na synodálnom shromaždení Ministeriom of Pennsylvania v meste Lancaster, Pa., vysvätený na úrad kazatel’ský na. základe povolania cirkvi slov. ev. a. v. Sv. Štefana v Peckville (Jessup) Pa., kde za jeden rok účinkoval. Odtial’ prešiel do Freeland, Pa. do cirkvi Sv. Petra a Pavla a tam 26. novembra r. 1906 vstúpil do stavu manželského so slečnou Mariou Zemány, dcérou v Pánu oslávených rodičov Michala Zemány a Anny rod. Kostolník. Z tohoto manželstva sa narodilo 10 dietok. Freelandská cirkev za jeho úradovania si zadovážila primeraný hrobitov, ktorý posvätil a oddal jeho účelu.

Od jaseni r. 1909 účinkoval v Mahanoy City, Pa. v cirkvi Sv. Emmanuela, kde pod jeho úradovaním previedla sa oprava chrámu, zadovážil sa hrobitov i zvony. Ako farár mahanoyský obsluhoval aj cirkev Sv. Matúša v Mt. Carmel. V týchto sboroch účinkoval za 16 rokov a r. P. 1915 na 10. nedel’u po Sv. Trojici kázal po prvý raz v cirkvi dra. Martina Luthera v Cleveland, Ohio. Táto cirkev si ho povolala a začiatkom oktobra tohto roku sa presťahoval do Clevelandu, kde účinkoval až do 1. februára 1929. Ako clevelandský farár za mnohé roky obsluhoval sbor Sv. Petra a Pavla v Akron, Ohio a dnešný pre faru užívaný majetok zadovážil. Aj Barberton a Port Clinton, O. viac ako desať rokov obsluhoval, a roku 1924 počas jeho úradovania sa postavil kostol v Port Clinton.

Od roku 1902 za poldruha roka dvct. p. Dianiška bol cestujúcim misionárom a superintendentom cudzojazyčnej misie pod dozorom Board of American Missions v U. L. C. A. a jako taký ponavštevoval mnohé misijné sbory od New Yorku po St. Paul, Minn. Túto prácu konal po smrti známeho Dr. A. L. Ramera. Od 1. júla 1930 za päť rokov bol riadnym cestujúcim kazatel’om pod správou synody Sion.

V synodálnej činnosti bol za 10 rokov členom Ministeria Pennsylvánskeho, členom synody Sion od založenia, predsedom synody Sion za jeden rok a štyri roky členom Dištrikt. synody Ohio. Mimo slovenskej reči kázal i v anglickej, mad’arskej a nemeckej reči.

V 60. roku svojho života, dvct. p. Dianiška zomrel 18. januára 1939. Pochovaný bol 21. januára do cirkevného cintorína.

Zanechal zarmútenú vdovu Mariu, troch synov Alberta, Karola a Richarda a sedem dcér pi. Helenu Hoffman, pi. Marthu Schmidt, pi. Izabellu Siglar, Luizu, Rachel, Ester a Beatrice.


SION (The Zion)
Official Organ of the Slovak Ev. A. C. Synod "Zion"
Vol. XV. Pittsburgh, Pa., Feb. 1939. No. 2.
p. 21-2

transcribed by Jean M. Hoffman, CGSM