Tsirlin Family: Shlomo Lekakh

Father: Eliezer Lekakh

Mother: Ida Gilman Lekakh

Spouse: no information

Children:


Biographical information:

Israel.

Source: Yad Vashem, testimony regarding Tziporah Lekakh.

2006